Liturgi i Lillerød

Gudstjeneste i Lillerød Kirke

Formesse

Bedeslag – præludium – indgangsbøn

1. salme.

Hilsen, Præst: “Herren være med jer!”

Menighed synger:
“Og Herren være med dig!”

Kollekt: Præst læser en bøn, der passer til søndagen. 

Menighed synger:
“Amen.”

1. læsning: Præst læser gudstjenestens 1. læsning. 

Menigheden står op under læsningen.

2. salme.

2. læsning: Præst læser gudstjenestens 2. læsning.

Menighed står op under læsningen og den efterfølgende trosbekendelse. 

Ved dåb kan 2. læsning og den fælles trosbekendelse udelades.

Trosbekendelse

Præst: “Lad os bekende vor kristne tro!”

Præst og Menighed siger eller synger trosbekendelsen:

“Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges,  højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden, (den hellige), almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen.”

Dåb

Indledende dåbssalme.

Præst læser lovprisning og bøn.

Menigheden rejser sig og står op under dåben til og med Fadervor.

Præst læser dåbsteksterne.
Præst: Dåbsritualet (gentages for hvert barn).

Præst og Menighed beder Fadervor i kor: 
“Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn, 
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde.
Thi dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.”

Menigheden sætter sig.

Præst holder tale til forældre og faddere.

Afsluttende dåbssalme.
3. salme.

Prædiken

Præst: “Dette hellige Evangelium skriver evangelisten … “

Menighed rejser sig og synger:
“Gud være lovet for sit glædelige budskab!”

Præst læser evangeliet.

Menigheden står op under evangelielæsningen.

Præst holder prædiken, beder kirkebønnen
og afslutter med den apostolske velsignelse. 

Menigheden står op under velsignelsen.

(Evt. motet før 4. salme)
4. salme.

Nadver

Præst siger eller messer vendt mod menigheden:
“Opløft jeres hjerter til Herren! 
Lad os prise hans navn!”
Præst fortsætter vendt mod alteret:
“Vi takker og lover dig, Gud Fader almægtige, ved Jesus Kristus, vor Herre. Du skabte himlen og hele dens hær, jorden og alt, som er derpå. Liv og ånde giver du os, mætter os daglig af din fylde. Derfor vil vi med hele din menighed på jorden og i himlen, i kor med alle engle, synge din herligheds lovsang:”

Menighed synger:
“Hellig, hellig, hellig er Herren,
Gud den almægtige.
Himlen og jorden er fuld af din herlighed. 
Hosianna i det højeste!”

Præst: “Velsignet være han, som kommer i Herrens navn!”

Menighed synger:
“Hosianna i det højeste!
O du Guds Lam!
med korsets skam,
du bar alverdens synder, 
derfra al trøst begynder; miskundelig
forbarm du dig!”

Præst beder nadverbøn. 

Menighed synger:
“Amen.”

Præst beder fadervor.

Menighed synger:
“Amen – Amen.”

Menigheden rejser sig.


Præst læser indstiftelsesordene.
Herefter samles alle, der ønsker at deltage i nadveren, i kirkens kor, øvrige sætter sig. 
Under altergangen spilles orgelmusik, eller kirkesanger/kor synger.

Hvis der under altergangen synges en salme som fællessalme, 
vil den stå på nummertavlen som 5. salme.

Præst siger bortsendelsesordene.
Præst beder takkebøn/afslutningskollekt. 

Menighed synger:
Amen.

Afslutning

Menigheden rejser sig.

Hilsen: Præst:. “Herren være med jer!”

Menighed synger:
“Og Herren være med dig!”

Præst lyser velsignelsen.

Menighed synger:
“Amen – Amen – Amen.”

5. salme.

Udgangsbøn – postludium/exitus.

Menigheden bliver siddende under postludiet. 

Herefter går vi alle ud med dåbsbørnene først.